de juiste zorg

Samenwerking

De juiste zorg op de juiste plek. Om dit te realiseren werkt Getijde samen met  ziekenhuizen, huisartsen en verpleeg- en thuiszorgorganisaties. Door optimale samenwerking tussen zorgprofessionals als medisch specialisten, specialist ouderengeneeskunde en huisartsen, wordt de kwaliteit van zorg in Flevoland op een hoger niveau gebracht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de diagnostische voorzieningen van het ziekenhuis.

Het team van Getijde werkt samen met medische disciplines van het ziekenhuis, met verpleeg- en thuiszorgorganisaties zoals de SO-arts (specialist ouderengeneeskunde) en de behandeldienst om de beste zorg te bieden.

Getijde - samenwerking zorg

Huisarts

Bij het ouder worden nemen de kwalen toe en wordt de zorgvraag vaak complexer. Mensen blijven steeds langer thuis wonen. Dit vertaalt zich in druk bij huisartsen. Getijde ontlast huisartsen door een plek te bieden voor kwetsbare patiënten waarbij sprake is van een onvolledig beeld op de onderliggende problematiek. Door tijd te nemen voor observatie kan een goede diagnose worden gesteld waarop een zorgplan wordt gemaakt. Dit zorgplan is gericht om cliënten van Getijde weer zelfredzaam naar huis terug te laten keren.

Tijdens het verblijf op Getijde is de SO-arts (specialist ouderengeneeskunde) medisch verantwoordelijk. Bij ontslag uit Getijde vindt een overdracht plaats van de SO-arts naar de huisarts en eventueel wijkverpleging.

SO-arts - specialist ouderengeneeskunde

Getijde heeft een eigen specialist ouderengeneeskunde. Deze SO-arts is gedurende het verblijf in Getijde medisch verantwoordelijk voor de cliënt. Zo nodig overlegt de SO-arts overlegt indien nodig met medisch specialisten en huisarts over het ziektebeeld en het zorgplan van cliënten.

Gedurende het herstelproces is de SO-arts verantwoordelijk voor het inschakelen van medisch specialisten en behandelaars als fysiotherapeuten of ergotherapeuten. De observatie van de specialist ouderengeneeskunde is leidend hierin.

Medisch specialisten

Getijde is gevestigd in het gebouw van ziekenhuis St Jansdal. Medisch specialisten en onderzoeksfaciliteiten zijn dichtbij en worden zo nodig ingezet voor observatie en diagnose en bij het herstel van cliënten.

Het heeft ook het voordeel dat patiënten van de spoedeisende hulp of ziekenhuisafdeling snel kunnen worden opgenomen in Getijde voor hun herstel. De observatie van de SO-arts is hierin leidend.

Thuiszorg – wijkverpleegkundige

Terugkeer naar huis is het streven van een tijdelijk verblijf bij Getijde. De wijkverpleegkundige speelt een rol bij het begeleiden van de cliënt in de thuissituatie. Met de wijkverpleegkundige wordt gekeken naar wat thuis nodig is aan zorg en wat nodig is om zelfstandig weer thuis te kunnen wonen. De wijkverpleegkundige kijkt ook wat nodig is om het netwerk van een cliënt (verder) te activeren. Immers ook tijdens het verblijf in Getijde wordt ondersteuning van de mantelzorger verwacht.

Als een cliënt al thuiszorg heeft voor opname in Getijde, dan blijft de wijkverpleegkundige betrokken. Mocht een cliënt geen thuiszorg hebben voor de opname en is dit wel nodig bij terugkeer naar huis, dan schakelt Getijde met een thuiszorgorganisatie om dit te regelen.

Behandeldienst

Naast het medische aspect, zijn het reactiveren en het weer zelfredzaam kunnen van cliënten belangrijke pijlers van de zorg die Getijde biedt. Getijde kan gebruikmaken van bijvoorbeeld een fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, logopedist, maatschappelijk werk of de Physian Assistent van de behandeldiensten van woonzorgorganisaties Coloriet en Woonzorg Flevoland. Zo wordt aan verschillende kanten gewerkt aan herstel en het weer zelfstandig doen van handelingen en activiteiten door de cliënt thuis.

Apotheek

Getijde werkt samen met apotheek Ex Aqua in Lelystad.